12 Eylül 1980 İhtilali

0
23

Kenan Evren tarafından okunan 1 Numaralı Bildiri

Türk Silahlı Kuvvetleri bugün ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur.

Milli Güvenlik Konseyi’nin (bir) numaralı bildirisi şöyledir:

“Yüce Türk Milleti!

Büyük Atatürk’ün bize emanet ettiği ülkesi ve milleti ile bir bütün olan Tür­kiye Cumhuriyeti Devleti son yıllarda izlediğiniz gibi dış ve iç düşmanların tah­riki ile varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik fikri ve fiziki haince saldı­rılar içindedir. Devlet başlıca organlarıyla işlemez duruma getirilmiş, anayasal kuruluşlar tezat veya suskunluğa bürünmüş, siyasi partiler kısır çekişmeler ve uzlaşmaz tutumlarıyla devleti kurtaracak birlik ve beraberliği sağlayamamışlar ve lüzumlu tedbirleri almamışlardır. Böylece, yıkıcı ve bölücü mihraklar faali­yetlerini alabildiğine artırmışlar ve vatandaşların can ve mal güvenliği tehlikeye düşürülmüştür. Atatürkçülük yerine irticaî ve diğer sapık ideolojik fikirler üre­tilerek sistemli bir şekilde ve haince ilkokullardan üniversitelere kadar eğitim kuruluşları, idari sistemi, partiler ve nihayet yurdumuzun en masum köşelerin­deki yurttaşlarımız dahi saldırı ve baskı altında tutularak bölünme ve iç harbin eşiğine getirilmişlerdir. Kısaca devlet güçsüz bırakılmış ve acze düşürülmüştür.

Aziz Türk Milleti!

İşte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun verdiği Türkiye Cumhuriyeti’ni kollama ve koruma görevini yüce Türk Milleti adına emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve ülke yönetimine bütünü ile el koymuştur. Girişilen harekâtın amacı, ülke bütünlü­ğünü korumak, milli birlik ve beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, devlet otoritesini ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin ilerlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmaktır.

Parlamento ve hükümet feshedilmiştir. Parlamento üyelerinin dokunulmaz­lığı kaldırılmıştır. Bütün yurtta sıkıyönetim ilan edilmiştir. Yurt dışına çıkışlar yasaklanmıştır. Vatandaşların can ve mal güvenliğini süratle sağlamak bakımın­dan saat 05.00’ten itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı konul­muştur. Bu kollama ve koruma harekatı hakkındaki teferruatlı açıklama bu­gün saat 13’deki Türkiye radyoları ve televizyonun haber bülteninde tarafım­dan yapılacaktır.

Vatandaşların sükunet içinde radyo ve televizyonları başında yayınlanacak bildirileri izlemelerini ve bunlara tam uymalarını ve bağrından çıkan Türk Si­lahlı Kuvvetleri’ne güvenmelerini beklerim.”