Milli Birlik Komitesi Başkanı Org. Cemal Gürsel’in Konuşması

0
34

27 Mayıs 1960 tarihinde saat 16‘da radyoda yayımlanmıştır

Aziz Türk Milleti!

Bir aydan beri memlekette cereyan eden ve milleti süratle korkunç buhran­lara sürükleyen hadiseleri biliyorsunuz. Bu gidişin memleketi kanlı bir kardeş kavgasına da götürmekte olduğunu her aklı başında vatandaşın takdir edece­ğine kaniim.

Dünya ahvali her gün biraz daha kötüye giderken vatanımızın bu şuursuz politika ihtirası yüzünden maddeten ve manen perişanlığa sürüklenmesi vic­dan sahibi bütün vatandaşları dilhûn ettiğine de kaniim. Bu hal nereye kadar gidecek ve bu feci akıbete hissiz ve alakasız seyirci mi kalmak lazım? İşte va­tandaşlarım. Bu ahval-i ıstırap içinde aylardan beri düşündüm ve bu zevata çı­kar yolları gösterdim. Fakat onlar kapıldıkları politika ihtiraslarının şuurlarına verdiği bozukluklar dolayısıyla dinlemediler ve işi zorla yürütmek sevdasına düştüler. Çıkarılan kanunlar, takip edilen hareketler Türk Milletini zincire vur­mak kasdında olduklarını gösteriyor. Bu asırda böyle bir idarenin, böyle bir ha­reketin olabileceğini tasavvur etmek Türk Milletini hissiz bir sürü olarak ka­bul etmek demektir. Hayır vatandaşlar, Türk Milleti hissiz bir sürü değil, belki bir çoğu okuma yazma bilmez; ananevi bir iştiyakla daha çok okumuş yazmış memleketlerden daha çok fikri selime, aklı selime, vicdana ve vekara sahiptir. İşte bu düşünce ve mülahazalarla bu feci gidişe son vermeğe karar verdim. Ve devletin idaresine el koydum. Derhal bütün vatandaşlara şunu ifade etmek iste­rim ki, asla bir diktatörlük hevesinde değilim. Bütün emelim süratle bu memle­kette temiz ve dürüst bir demokratik nizamı kurmak ve devletin idaresini mil­letin iradesine terketmektir.

Bana inanınız ve güveniniz. Bütün milletin benimle beraber olduğuna inanı­yorum. Birçok menfaatperestler, midesini ve vicdanını paraya bağlamış olanlar, bu harekete karşı şer veya bir teşebbüste bulunabilirler. Bunlara karşı asla mü­samaha edilemeyeceğini bütün vatandaşlarıma temin ederim. Kötü ruhlu olan­lardan bile memleketin bu nazik anında biraz olsun vicdanlarını harekete geti­rerek çalışmalarımıza yardım etmeseler bile engel olmamalarını isterim.